Werving van vrijwilligers

De werving van vrijwilligers kan op verschillende manieren tot stand komen. Soms is dit op basis van een gepubliceerd profiel, soms ontstaat een positie door werkzaamheden en samenwerking in de wijk ter versterking van een lopend project of in de aanloop van een nieuw project. Voordat iemand begint als vrijwilliger is er een intakegesprek. In dit intakegesprek wordt ingegaan op de visie, waarden en werkwijze van Kringwijs, wordt het vrijwilligersbeleid toegelicht en op papier aangereikt. Ook wordt aangegeven wie de vaste contactpersoon is, wie nog meer in de organisatie aanspreekbaar is en worden afspraken gemaakt over de vergoeding. Voor vrijwilligers die te maken krijgen met kwetsbare mensen of werken met jongeren wordt een VOG aangevraagd.

Positie van vrijwilligers

Vrijwilligers worden betrokken voor activiteiten die passen bij de missie en visie van Kringwijs. Betaalde projecturen kunnen niet door vrijwilligers worden uitgevoerd. Vrijwilligers worden wel betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten of programma’s in de samenwerking met andere organisaties of buurtbewoners in de werkgebieden van Kringwijs. Vrijwilligers worden ondersteund in hun ontplooiing en – als de wens er is – in hun route naar betaald werk door de betaalde krachten van Kringwijs. Vrijwilligers hebben een betaalde kracht van Kringwijs als vast aanspreekpunt.

Vergoeding

Vrijwilligers krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden overeenkomstig gemeentelijke en fiscale richtlijnen voor vrijwilligerswerk.Over de ureninzet en de daarbij behorende vergoeding worden met vrijwilligers op maat afspraken gemaakt binnen de eerder genoemde fiscale of gemeentelijk kaders. Over faciliteiten waar de vrijwilligers een beroep op kunnen doen worden per activiteit of traject afspraken gemaakt. Met vrijwilligers wordt minstens 1 keer per maand overleg gevoerd over de voortgang van activiteiten en/of eigen ontplooiing. Daar komt ook aan de orde de voortzetting of (als daar sprake van is) de beëindiging van activiteiten en werkzaamheden.

Vertrouwenscontactpersoon

Iedere vrijwilliger kan terecht bij de bestuurder van Kringwijs wanneer hij of zij zich onheus bejegend voelt. Kringwijs is ook lid van VCA waarbij een beroep kan worden gedaan op een vertrouwenscontactpersoon, zie https://www.vca.nu/vertrouwenscontactpersonen-vca/.

Gedragscode/ Grensoverschrijdend gedrag

Net als voor betaalde krachten wordt ook met vrijwilligers een gedragscode afgesproken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de gedragscode ‘In Veilige Handen’.

Doorstroom

Wanneer er bij Kringwijs ruimte ontstaat voor meer betaald werk zal altijd de doorstroom van een vrijwilliger worden overwogen en met de vrijwilligers daarover het gesprek worden aangegaan.

Einde vrijwilligerswerk

Wanneer een vrijwilliger of Kringwijs de samenwerking beëindigt, organiseert Kringwijs een exit-gesprek waar de vrijwilliger gebruik van kan maken. Kringwijs wil ook in het exit-gesprek graag van de vrijwilliger leren hoe de ervaringen met Kringwijs zijn geweest en welke verbeterpunten er voor Kringwijs zijn. Als de vrijwilliger daar prijs op stelt zal ook Kringwijs dan de samenwerking evalueren, positieve punten en leerpunten benoemen. Desgewenst stelt Kringwijs een referentiebrief op.